Προσωπικά Δεδομένα

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και λαμβάνουμε σχετικά με εσάς. Για οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με τη Γνωστοποίησή μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με: Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 698 6755306, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@paizontas.gr

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι για κάποιο λόγο με τον τρόπο που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν επίσης δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

Ορισμοί

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 ως προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα και η επεξεργασία αυτών νοείται:

«προσωπικά δεδομένα«νοείται κάθε προσωπική πληροφορία που αφορά ένα άτομο που μπορεί να εντοπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε αυτές τις πληροφορίες. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί η ταυτότητα του φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται. Εάν τα δεδομένα που αναφέρονται στο πρόσωπο αυτό υφίστανται επεξεργασία, το πρόσωπο καλείται «υποκείμενο των δεδομένων».

«ευαίσθητα δεδομένα«, είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, σε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

«επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη, διαγραφή ή καταστροφή.

Δικαιώματα πρόσβασης των Υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω, μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας μέσω της διαθέσιμης φόρμας στην ιστοσελίδα μας. Για να διευθετήσουμε το αίτημά σας, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας και αρκετά επιπρόσθετα Προσωπικά σας Δεδομένα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε.  Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε και αντίγραφα δεδομένων που διατηρούμε στο αρχείο μας, μοιραζόμαστε ή χρησιμοποιούμε, σε έντυπη μορφή.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,

Δικαίωμα διόρθωσης για τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων,

Δικαίωμα στη διαγραφή για τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα εναντίωσης για να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων για να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον Υπεύθυνο της επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης για να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορά ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τι Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να διατηρούμε για εσάς:

  • Ονοματεπώνυμο, e-mail και άλλα στοιχεία όπως περιγράφεται στην φόρμα επικοινωνίας όταν την χρησιμοποιήσετε

Τρόπος λήψεως πληροφοριών για εσάς

Κάθε τι που τυχόν γνωρίζουμε για εσάς έχει ως πηγή γνώσεως τις πληροφορίες που παρέχετε κυρίως εσείς όταν επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πιθανό να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα σε διάφορες επικοινωνίες μαζί μας και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είτε εγγράφως.

Σκοπός Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να:

  • σας παρέχουμε κάθε πληροφορία, ή προϊόν ή υπηρεσίες που μας ζητάτε .
  • διερευνούμε παράπονα που τυχόν διατυπώσατε.

Ιστοσελίδα Paizontas.gr 

Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείτε το website μας, θα προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων που θα έχουν συλλεγεί με την χρήση cookies, σύμφωνα με την πολιτική cookies του paizontas.gr. Παρακαλούμε διαβάστε στην ιστοσελίδα μας για να λάβετε γνώση της πολιτικής cookies.

Έννομο συμφέρον

Το PAIZONTAS.GR έχει έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για:

  • Επικοινωνιακούς σκοπούς.
  • διαρκή διατήρηση επικοινωνίας μαζί σας με στόχο τη διαρκή βελτίωση της σχέσης μας.

Εχεμύθεια & Αποδέκτες των Δεδομένων
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ και τηρούν την αρχή του απορρήτου.

Οποιαδήποτε πληροφορία σας αφορά, δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του Κανονισμού, και σε οποιονδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχετε εκχωρήσει τα δικαιώματά σας καθόσον αφορά το Ασφαλιστήριο, και μόνον για θέματα που αφορούν αυτούς.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το PAIZONTAS.GR έχει καθιερώσει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών & προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια πληροφοριών μέσω καταγεγραμμένων πολιτικών και διαδικασιών και συνεχείς εκπαίδευσης του προσωπικού μας.

Διάρκεια επεξεργασίας

Οι περίοδοι διατήρησης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων έχουν καθιερωθεί λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο για την διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • ο χρόνος παραγραφής διαφόρων αξιώσεων σύμφωνα με το νόμο.
  • πιθανές αντιδικίες.
  • γενικές κατευθύνσεις που οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και λοιπές εποπτικές αρχές καθορίζουν.

Καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας, με ασφάλεια.

Σε περίπτωση που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορείτε να προσδιοριστείτε με ή από αυτά με κανένα τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Δήλωση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς.